Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatını haiz, sutore.com web sitesinin sahibi, MERSİS numarası 0784069145100001 olan ve Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok No: 4 İç Kapı No: 542 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan sutore Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“sutore”) ile; sutore.com web sitesine aşağıda belirtilen şartlar dahilinde ürün alımı ya da satımı amacıyla kayıt olan gerçek kişi arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı; işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Ödeme Hizmet Sağlayıcısı: sutore adına ödeme hizmetlerini yürütme yetkisine sahip, lisanslı bir ödeme kuruluşu olan iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’yi,

Site: sutore.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini,

Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satıcılık mesleğine mensup olmayan herhangi bir gerçek kişiyi,

Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye: Site üzerindeki bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep eden, ödediği Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin kendisi Kullanılmış /Kişisel ürün’e onay verene kadar sutore tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye gönderilmesi (kendisi adına ödeme borcunun ifa edilmesi) ile sınırlı olarak sutore’yi temsilci olarak yetkilendiren Üye’yi,

Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye: Site üzerinde Kullanılmış/Kişisel ürün ilanı olan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik bedelin tahsili ile sınırlı olarak sutore’yi temsilci olarak yetkilendiren, sutore’ye yapılacak ödeme ile ilandaki Kullanılmış/Kişisel ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Üye’yi,

sutore Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükarda satış işlemini meslek olarak edinmemiş ve tüzel kişi sıfatıyla bu gruba mensup olmayan herhangi bir gerçek kişi Üye’nin Site’den bağımsız bir üçüncü kişi satıcıdan kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve artık elden çıkarmak istediği kullanılmış/ikinci el bir ürünü sutore ile anlaşmak koşuluyla Site üzerinden yayınlaması/ilan edebilmesi; kendisine Sözleşme uyarınca verilen temsil yetkisi doğrultusunda tahsilat sürecinin sutore tarafından ya da anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcı aracılığıyla yürütülmesi; bu kapsamda Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi adına sutore tarafından tahsil edilmesi; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin sutore’ye ödeme yaparak ödeme borcunu ifa etmesi; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde ulaştırılması ve iade koşullarının oluşmaması halinde bedelin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi’ne gönderilmesi ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla sutore tarafından Site üzerinde ortaya konulan uygulamaları/sunulan sair tüm hizmetleri,

Hizmet ve Güvence Bedeli: sutore’nin belirlediği oranlarda değişiklik gösterebilen, iade edilemeyecek olan ve ürünlerin orijinalliğini ve sitede belirtildiği gibi teslimini güvence altına almaya ilişkin hizmet bedeli,

Kullanılmış/Kişisel ürün: Üyenin kendi kişisel kullanımı için Site haricindeki bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği, bir süre kullandığı ve elden çıkarmak amacıyla Site üzerinde yayınladığı özellikle ayakkabı olmak üzere kıyafet, çanta, gözlük, şapka gibi her türlü giyim, aksesuar ve benzeri kullanılmış/ikinci el ürünleri ifade etmektedir.  Üye’nin kendi kişisel kullanımı için bir üçüncü kişi satıcıdan satın aldığı/üçüncü kişiden edindiği Site’nin konseptine uygun olarak ancak etiketini çıkarma ve kullanma fırsatı bulamadığı ürünler de ikinci el kategorisinde yer alan ürünler oldukları için Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında yer almaktadır. Ancak Üye’nin üçüncü kişi satıcılar/tedarikçilerden satın alarak veya üçüncü kişilerden edinerek sadece ticaret amacıyla elinde bulundurduğu ürünler, ikinci el ürün sayılamayacağından Kullanılmış/Kişisel ürün tanımı kapsamında da yer almayacak, bu tarz ürünlerin Site üzerinde satılmaya çalışılması Site kurallarına ve Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık oluşturacaktır.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu Site’de sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Üye ile sutore’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Üye; Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak sutore tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır. sutore, dilediği zaman Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. sutore tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üye’lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, sutore tarafından Site’de ilan edilerek Üye’lere duyurulur.

3.3. Detayları Sözleşme’de açıklanan Sıfır Risk Sistemi’nin işleyişinin sağlanabilmesi için Satıcı Üye sutore’yi tahsilat sürecinin yönetimi ve satmış olduğu ürünün bedelinin tahsilatı için temsilci olarak yetkilendirmiştir. Ürün Talep Eden Üye sutore’ye ödeme yapmakla ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olarak kabul edilecek ve ayrıca Satıcı Üye’ye tekrar ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır. Bu kapsamda Site üzerindeki Kullanılmış/Kişisel ürün alışverişlerinde Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye namına sutore tarafından ya da anlaşmalı olduğu Ödeme Hizmet Sağlayıcı aracılığıyla tahsil edilecek olup Kullanılmış/Kişisel ürünün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye gönderilecektir. Üye, sutore’ye Sözleşme kapsamında belirtilen amaçlar ile sınırlı temsil yetkisini vermeyi kabul etmediği veya verdiği yetkiyi geri aldığı takdirde Üye olarak değerlendirilmeyecek ve Hizmet’ten yararlanamayacaktır. sutore, Üye’lerin menfaatlerini korumak maksadıyla sorumluluğunu verilen bu yetkiyle sınırlı kılmayacak; tüm ürünlerin orijinalliğinden, Site’deki ilanda taahhüt edildiği gibi tesliminden bizatihi sorumlu olacaktır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Şartları

4.1. Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen gerçek kişi tarafından Site’ye Üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve sutore tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2. Üye olabilmek için 18 (onsekiz) yaşını doldurmak ve sutore tarafından Sözleşme hükümleri kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir. 18 (onsekiz) yaşını doldurmayan ve/veya sutore tarafından herhangi bir sebeple geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin başvuruları Üye olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Üye; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet’ten faydalanırken ve Hizmet’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm yasal mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye, Sıfır Risk sisteminin işleyişinin sağlanması için sutore’ye tahsilat sürecinin yönetimi konusunda yetki verdiklerini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; sutore’nin verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye adına sutore tarafından tahsil edileceğini, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye adına Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini sutore’ye ödemekle ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Üye; işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. Üye; Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Üye’ler ile üçüncü şahısların herhangi bir hakkının ihlal edildiğinin sutore tarafından tespit edilmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından herhangi bir surette bu durumun ortaya konulması durumlarında sutore’nin kendisine ait gizli ve özel bilgileri gerek resmî makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple sutore’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5. Üye’nin Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden sutore’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.6. Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. sutore; aracı hizmet sağlayıcı sıfatına istinaden, Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.7. Üye’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site’de sağlanan hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı aracı hizmet sağlayıcı konumunda olan sutore’nin, sutore çalışanlarının veya yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. sutore; Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.8. Hizmet’ten yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’nin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye; Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanmayacağını, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,  virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri; sutore ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla sutore ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. sutore, Üye’nin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi hallerde sutore, uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

5.9. Üye diğer Üye’lerin erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. sutore, Üye’ye kendi onayı doğrultusunda sutore tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını alma imkanı sağlamaktadır. Üye, Site’deki ayarlar bölümünde bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma ve mesaj gönderimini onaylama/engelleme hakkına sahiptir.

5.11. Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün kapsamında değerlendirilmeyecek hiçbir ürünü Site üzerinde satamaz. Bu durumun tespiti halinde üyelik askıya alınabilir ve/veya üyelik sonlandırılabilir.

5.12. Üye’nin Site üzerinden ticari veya mesleki faaliyet yürütmesi ve/veya elinde bulundurduğu ürünleri pazarlamaya çalışması, Site’nin kullanım amacına ve kurallarına aykırı olup kesinlikle yasaktır. Site üzerindeki hiçbir Üye “müşteri” olmadığı gibi Üye’lere esnaf/tacir ve müşteri ilişkisindeki bakış açısıyla yaklaşılarak Site üzerinden gelir elde edilmesi yasaktır. Site, satıcı/tacir/esnaf ve potansiyel müşterilerin bir araya geldiği online bir satış mecrası değildir. Site üzerinde bütün Üyeler eşit konumda olup Kullanılmış/Kişisel ürün’ün iki Üye arasında el değiştirmesi için bir araya gelmektedirler. Bu maddeye aykırı davranan ve/veya Site’ye ticaret mesleğini sürdürebilmek için üye olduğu anlaşılan Üye tespit edilebildiği takdirde, üyeliğine derhal son verilir. Bu maddeye aykırı davranan, tacir, esnaf, tedarikçi, üretici, ticari işletme, ticaret şirketi ve her halükârda satıcılık mesleğine mensup Üye; Site’nin amacına aykırı olarak gerçekleştirdiği satış işleminden dolayı diğer Üye’nin bütün talepleri karşısında şahsen sorumlu olacaktır.

5.13. Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü talep etmesiyle Kullanılmış/Kişisel ürün açıklamasını ve sutore tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.

5.14. Üyeler arasındaki güvenli alışverişi sağlayan Sıfır Risk Sistemi’nin uygulanabilmesi için Kullanılmış/Kişisel ürün bedeli; Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye namına sutore tarafından tahsil edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde ürün bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye adına, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye gönderilecektir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak sutore’yi yetkilendirdiklerini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin Kullanılmış/Kişisel ürün bedelini sutore’ye ödemekle ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

5.15. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’den ürünün sutore tarafından güncel piyasa değerine göre satıcıyla anlaşılarak belirlenmiş bedelin sutore tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü 3(üç) iş günü içinde sutore tarafından belirlenecek olan Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi adresine gönderir. Gecikmeli gönderimlerden, olağanüstü haller dışında Üye sorumludur. Bu durumlarda sipariş iptal edilecek, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’ye sutore tarafından takip eden 5(beş) iş günü içinde ödeme iadesi yapılacaktır.

5.16. Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezine gelen Kullanılmış/Kişisel ürün’ün uzmanlar tarafından gerektiğinde yapay zekâ destekli olarak yapılacak incelemelerde uygun kalite standartlarına sahip olduğu belirlenir ve orijinalliği teyit edilirse ürün, takip eden 5(beş) iş günü içerisinde sutore tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin belirlediği adrese gönderilir. Ürünün orijinal olmaması ve/veya ilanda belirtilen kalite standartlarına sahip olmaması halinde ise sipariş iptal edilir, taşıma masrafları Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye ait olacak şekilde ürün satıcıya geri gönderilir ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’ye sutore tarafından takip eden 5(beş) iş günü içinde ödeme iadesi yapılır.

5.17. Üye talep ettiği Kullanılmış/Kişisel ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün; sutore’ye iade bildirimi yapılmadan Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye tarafından teslim alınmaz ve Kullanılmış/Kişisel ürün sutore Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’ne geri giderse sutore, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı adına tahsil ettiği bedelden KDV dahil hizmet ve güvence bedelini ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak üzerinde doğan taşıma ve bunula sınırlı olmamak üzere diğer masrafları keserek kalan tutarı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’ye 5(beş) iş günü içinde iade eder ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü satıcı tarafından belirtilecek olan adrese 5(beş) iş günü içerisinde geri gönderir. sutore hizmet ve güvence bedelini tek taraflı olarak belirleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

5.18. Teslim alınan Kullanılmış/Kişisel ürün, ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıptan ari ise ve herhangi bir iade talebi olmazsa Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün bedelinin Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’nin hesabına transferi için ürünün teslim tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içerisinde sutore’ye işlem talebinde bulunur. Bu süre içerisinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye herhangi bir işlemde bulunmazsa kendiliğinden onay verilmiş sayılır. Bu onayı veren Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar.

5.19. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin Kullanılmış/Kişisel ürün’ü iade koşulları; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması halleridir. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün’ü yanlış, farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir fakat Site’de sadece kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle salt mutat kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.

5.20. İade koşulları oluşmuş ise Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye; teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye iade edeceğini sutore’ye bildirir. Bildirim yapılıp sutore tarafından gerekli onay alınmadan yapılan iadeler kabul olunmayacaktır. Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Kullanıcı, Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere sutore Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’ne geri gönderdiği takdirde; sutore tarafından Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye adına tahsil edilmiş Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’ne ulaşmasını izleyen 5(beş) iş günü içerisinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin hesabına iade edilir ve Kullanılmış/Kişisel ürün taşıma masrafları ürün sahibine ait olmak üzere 5(beş) iş günü içerisinde Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye geri gönderilir. Kullanılmış/Kişisel ürün talep eden Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün kendisine ulaşmasına müteakip teslim günü dahil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa bu süre sonunda Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedel, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’nin hesabına gönderilir.

5.21. Kullanılmış/Kişisel ürün Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye tarafından sutore Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’ne gönderilmek üzere kargoya verilmeden en çok sipariş verildiği tarihten itibaren 3(üç) iş günü içerisinde Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde sutore, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’ye ödediği bedeli geri öder ancak ödeme sırasında alınan Hizmet ve Güvence Bedeli Üye’ye geri ödenmez.

5.22. Site üzerinde gerçekleşen iki Üye arasındaki Kullanılmış/Kişisel ürün el değiştirme sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun işlemden vazgeçilmesi halinde, sutore’nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin böyle bir durumda sutore’den hiçbir talebi olamaz.

5.23. Üye; sutore’nin Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün’ler ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatının bulunmadığını; sutore’nin Kullanılmış/Kişisel ürün elden çıkarılması işleminin hiçbir aşamasında taraf olmadığını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün ayıplı olup olmaması, Site üzerinde yer alması yasak olan ikinci el olmayan ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği, orijinalliği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında sutore’nin bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını; kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak sutore, Üye menfaatlerini korumak maksadıyla Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’nde uzmanlar tarafından gerektiğinde yapay zekâ destekli olarak yapacağı incelemeler sonrasında ürünün orijinal olduğunu ve ilanda belirtildiği gibi teslim edileceğini hizmet ve güvence bedeli karşılığı olarak taahhüt eder.

5.24. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu, sutore’nin Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması aşamasında, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan veya dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

5.25. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye, elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Üyelik Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site’nin belirli yerlerinde belirtilen Site’nin ve Hizmet’in kullanımına ilişkin kurallara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.26. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; elden çıkarmak istediği Kullanılmış/Kişisel ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.27. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Site üzerinde elden çıkarılmasına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.28. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, sutore’nin kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.29. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Üyelik Sözleşmesi uyarınca Kullanılmış/Kişisel ürün’ü zamanında, hasarsız, Site’de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.30. Üye Site’deki başka bir Üye ile arasındaki her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten sutore’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.31. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin kendisine gönderilmesi için sutore’ye ilettiği Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili bedelin; sutore’nin KDV dahil Hizmet ve Güvence bedeli, sutore’nin ve/veya sutore adına Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın komisyon bedeli kesildikten ve Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye işlemi onayladıktan sonra, Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’nin sutore’ye bildirdiği banka hesabına anlaşılan sürede havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, sutore’nin kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  Bankalardan kaynaklı olabilecek gecikmelerden sutore sorumlu tutulmayacaktır.

5.32. Üye; işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde sutore’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda sutore’nin doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.33. sutore; Üye’nin kanuna veya Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı eylemi ve özellikle Site’de, Site’nin amacına aykırı olarak ikinci el/ kullanılmış olmayan bir ürün satması ya da ticari amaçlarla satış yapması eylemi yüzünden herhangi bir idari para cezası, dava, icra takibi veya sair talep ile karşılaşırsa bu talep nedeniyle doğan bütün zararı Üye’ye rücu edecektir.

5.34. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün’ü elden çıkarma aşamalarında, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye’nin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. sutore’nin aleyhine Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

5.35. Üye’nin Site’ye Kullanıcı olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” de işbu Üyelik Sözleşmesi’nin içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye’lerin “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’nin işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, sutore Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir veya kalıcı olarak iptal edebilir.

5.36. Üye, Site üzerinde ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz. Bunun tespiti halinde, sutore’nin inisiyatifinde olacak şekilde üyelik askıya alınabilir, sonlandırılabilir ya da ilgili link kaldırılabilir.

5.37. Üyeler, sutore tarafından Site’de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, sutore tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. sutore’nin Hak ve Yükümlülükleri

6.1. sutore, Hizmet’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. sutore bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcı, sutore’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. sutore tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde sutore tarafından doğrudan yapılabilir. sutore tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

6.2. İşbu sözleşmenin 5.15. numaralı madde hükmünde de belirtildiği üzere sutore, Site’de ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün bedellerinin belirlenmesinde Site’de Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ler arasında rekabet ortamı oluşmasını engellemek ve Site’nin aracı hizmet sağlayıcı rolünü korumak amacıyla tek yetkili mecra konumundadır. Bu bedel güncel piyasa verileriyle orantılı olarak her şartta Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye ile sutore arasında yapılan anlaşma sonucunda belirlenecektir. İşbu sözleşme hükümleri dahilinde sutore ile belirlenecek bedel sonrasında Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; bu bedele rıza gösterdiğini, Kullanılmış/Kişisel ürün Talep Eden Üye ile aralarında kurulacak olan satış sözleşmesinin bu bedel üzerinden kurulacağını, belirlenen bedel üzerinde sonradan herhangi bir itiraz hakkı bulunmadığını ve bundan kaynaklı olarak sutore’den herhangi bir nam altında talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Piyasadaki değişimler sonucunda sutore, kullanıcıya bildirmek şartıyla ürün bedeli üzerinde değişikliğe gidebilecektir. İşbu sözleşme hükümleri dahilinde Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye ile yapılan anlaşma bu fiyat değişiklikleri için önceden verilmiş bir izin sayılacak, sonradan bu değişiklikler hakkında bildirim yapılması yeterli olacaktır. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’nin isteği doğrultusunda sutore, Kullanılmış/Kişisel ürünü her zaman satıştan kaldıracaktır.

6.3. sutore; Site üzerinden, sutore’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında sutore’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

6.4. Üye Site’yi; Site’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması; Sitenin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması; yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması; başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması; başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; yorum ve puanlama sistemlerinin Site’deki yorumları Site dışında yayınlamak gibi Site dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması; virüs veya Site’ye, Site’nin veri tabanına, Site üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; Site tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması; sutore’nin önceden yazılı iznini alınmaksızın Site’nin üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Site’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

6.5. sutore aracı hizmet sağlayıcı olarak Site üzerindeki hukuka aykırı hiçbir içerik, ürün, yorum, hizmet ve mesajdan ötürü kanunen sorumlu değildir. sutore’nin sorumluluğu; kendisine hukuka aykırı bir içerik bildirildiği takdirde, ilgili içeriği yayından kaldırmakla sınırlıdır.

6.6. Kullanıcı ve sutore hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. Sözleşmenin 5.2. ve 5.14. numaralı madde hükümleri saklıdır.

6.7. sutore’nin Site’de yayınlanan/ilan edilen Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili olarak satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi, acente veya herhangi bir şekilde tacir sıfatı bulunmamakta; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak olup olmaması, niteliği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında bilgisi bulunmamakta ve bulunması gerekmemekte, Kullanılmış/Kişisel ürün ile ilgili hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. sutore; iki Üye arasında herhangi bir işlemin tarafı dahi değildir ancak sutore, Üye menfaatlerini korumak maksadıyla Orijinallik ve Kalite Kontrol Merkezi’nde uzmanlar tarafından gerektiğinde yapay zekâ destekli olarak yapacağı incelemeler sonrasında ürünün orijinal olduğunu ve ilanda belirtildiği gibi teslim edileceğini hizmet ve güvence bedeli karşılığı olarak taahhüt eder.

6.8. sutore, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişilerin yapacağı başvuruları inceleyecektir. sutore’ye yapılan başvurular sonucunda ilanı kaldırma ve gerektiğinde Üye’nin üyeliğini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.

6.9. sutore; gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Kullanılmış/Kişisel ürün ilanında), Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye’ye önceden uyarıda bulunmaksızın Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikâyet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı; Kullanılmış/Kişisel ürün ile bağlantılı olarak sutore ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, sutore’yi hiçbir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, sutore’nin doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye; Kullanılmış/Kişisel ürün’ün Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş bir ürün olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye’ye giriş yapmış bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ün elden çıkarılması yasaktır. Yurt dışında yerleşik Üye’nin gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş bir Kullanılmış/Kişisel ürün’ü Site’de elden çıkarması yasaktır. sutore; gümrük işlemine tabi tutulmamış Kullanılmış/Kişisel ürün’ü, elden çıkarma teşebbüsünde bulunulan ilanı haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara herhangi bir hizmet bedeli iadesi yapmaz.

6.11. Üye aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi; Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde sutore kendi münhasır takdirinde olmak üzere Üye’nin üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde sutore bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

6.12. Kullanılmış/ikinci el olmayan bir ürünün Üye tarafından Site’de satılmaya çalışılması ve/veya Site’nin ticari/mesleki amaçlarla kullanılması ve bu durumun sutore tarafından tespit edilmesi; Üye’nin, herhangi bir yöntem kullanarak Site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması; Üye’nin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması; Üye’nin, Sıfır Risk Sistemi’ne aykırı davranması; Sözleşme’nin 5.2. ve 5.14. numaralı hükümleri uyarınca sutore’ye verilen temsil yetkisinin geri alınması hallerinde sutore, Üye’nin üyeliğine bildirimde bulunmadan kalıcı olarak son verebilir.

6.13. sutore, iade koşullarından biri oluşmamış ise; sutore’nin KDV dahil Hizmet ve Güvence bedelini, sutore’nin ve/veya sutore adına Ödeme Hizmet Sağlayıcısı’nın komisyon bedelini çıkardıktan sonra geri kalan bedeli Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Kullanıcı’ya banka eft/havale yoluyla aktarır. sutore kendi hizmet bedeline yönelik mali sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür. Kullanılmış/Kişisel ürün Sahibi Üye kendi payına düşen bedel ile ilgili mali ve hukuki sorumluluğu taşır.

6.14. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Üye Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üye’nin üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. sutore, Üye’nin işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı fesih sebebiyle sutore’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7. Fikri Mülkiyet

“sutore” markası ve logosu, sutore.com web sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak sutore tarafından oluşturulan yahut oluşturtulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı sutore’nin kendi mülkiyetindedir. Üye; sutore’ye ait herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını sutore’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, sutore.com web sitesinin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda sutore’nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya sutore’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, sutore’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

8.1. sutore’nin kişisel verilen korunması, veri gizliliği ve çerezlere ilişkin politikasına Gizlilik ve Çerez Politikası adresinden ulaşılabilir. Üye tarafından web sitesine beyan edilen ve paylaşılmasına açık rıza gösterilen kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerin ifası ve Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen amaçlar dahilinde toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

8.2. Her Üye, sutore’ye üyelik kaydı yapmakla beraber, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik ve Çerez Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını ve kişisel verilerinin anılan bu metin çerçevesinde işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına kaydedilmesine ve muhafazasına izin ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Sözleşme Değişiklikleri

sutore, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, sitede ilan edildikleri tarihte veya önceden yürürlük tarihi belirtilmesi halinde ise bu tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. Mücbir Sebepler

Ayaklanma, ambargo, ağır ekonomik bunalım, devlet müdahalesi, isyan, darbe girişimi, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalıklar, tabii afet veya sutore’nin makul kont kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) sutore’nin işbu Üyelik Sözleşmesi‘nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse sutore ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Dolayısıyla bu durumlar için temerrüt addedilemeyecek veya sutore’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

11. Muhtelif Hükümler

11.1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki; İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde münhasıran Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’den kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi’ne ilişkin her türlü ihtilafta, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.2. Bildirim; Üye’nin sutore’ye bildirdiği elektronik posta adresi, işbu Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal kayıtlı elektronik posta olarak kabul edilir. Üye, elektronik posta adresini güncel tutmakla yükümlüdür.

11.3. Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin esasını teşkil etmeyen herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

11.4. Delil Sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda sutore’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile sutore’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

11.5. Sözleşme’nin Devri; Üye, sutore’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

11.6. Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

11 (onbir) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

EK 1: Ön Bilgilendirme Formu

EK 2: Mesafeli Satış Sözleşmesi