Gizlilik ve Çerez Politikası

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Şirketimiz sutore Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” ve/veya “sutore”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin sutore tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 2 numaralı maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği 

Toplanan kişisel veriler; hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların sutore tarafından sutore.com adresinden işletilmekte olan internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi); çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak; veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak; önceden anonimleştirilmesi kaydı ile istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak; sutore ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak; her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapmak; ticari elektronik iletiler göndermek amaçlarıyla sınırlı olarak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

sutore ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir: 

– Yasal açıdan ve/veya Site Kullanım Koşulları veya ilgili kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

– Yetkili idari veya adli bir kurum tarafından yasal doğrultuda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,

– Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; zaman zaman Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar ve/veya etkinliklerle, bu çerçevede sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz, ticari ilişkinin gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması ve korunması maksadı ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketin meşru menfaatlerini korumak gibi hukuki sebepler dahilinde işlenmek üzere toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler; kişisel veri sahipleri tarafından kimliklerini tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istedikleri hakka yönelik açıklamalarla birlikte KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince “yazılı” olarak Şirketimize şahsen başvuru ile, noter vasıtasıyla, başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine ([email protected]) gönderilmek suretiyle iletilebilecektir. Şirketimiz, söz konusu talepleri değerlendirerek 30(otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Şirketimizin taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5. Çerezler

sutore, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (cookies) vasıtasıyla elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası; Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sitede çıkabilecek sorunları tanımlamak ve ivedilikle giderebilmek için sutore gereken koşullarda kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. Ayrıca bu bilgiler kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve demografik veri toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka uygulama ve platformlara yönlendirmeler yapılması mümkün olup sutore bu uygulama ve platformlardaki gizlilik politikalarına yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.